درب سینی کابل

درب سینی کابل

درپوش ها با توجه به سینی کابل و اتصالات آن ساخته می شود و ابعاد آن متناسب با سینی ها و اتصالات آن می باشد.

ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر ( ضخامت 1.25 فقط برای ورق های از پیش گالوانیزه شده است. )