سینی کابل برق

سینی کابل برق

سینی کابل ها با مشخصات فنی و ابعاد استاندارد به شرح زیر ساخته می شوند:

طول : 2 و 3 متر

عرض : 150 ، 200 ، 300 ، 400 ، 450 ، 500 و 600 میلی متر

ارتفاع : 40 ، 50 ، 60 ، 100 و 110 میلی متر

ضخامت : 1.25 ، 1.5 و 2 میلی متر

جنس : گالوانیزه گرم بعد از ساخت و ورق های از پیش گالوانیزه شده