نردبان کابل برق

نردبان کابل برق

نردبان کابل با مشخصات فنی و ابعاد به شرح زیر ساخته می شود. معمولاً نردبان کابل ها در سه نوع سبک، متوسط و سنگین ساخته می شود.

 

 

 

 

عرض 150 تا 600 میلی متر

ارتفاع 50 و 60 میلی متر                                              Type1 : Light

ضخامت 1.25 میلی متر

 

 

عرض 150 تا 600 میلی متر

ارتفاع 60 تا 110 میلی متر                                       Type2 : Medium

ضخامت 1.5 میلی متر

 

 

عرض 600 تا 900 میلی متر

ارتفاع 110 تا 150 میلی متر                                          Type3 : Heavy

ضخامت 2 میلی متر

 

 

نردبال کابل مستقیم :

طول : 2 و 3 متر

عرض : 150 ، 200 ، 300 ، 400 ، 450 ، 500 ، 600 و 900 میلی متر

ارتفاع : 50 ، 60 ، 100 ، 110 ، 150 میلی متر

صخامت : 1.25 ، 1.5 ، 2 و 2.5 میلی متر

جنس : گالوانیزه گرم و ورق از پیش گالوانیزه شده